Zwroty - odstąpienie od umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

WAŻNE: PRZED ODESŁANIEM TOWARU, PROSIMY O KONTAKT MAILOWY W KTÓRYM PODAMY DOKŁADNY ADRES MAGAZYNU NA KTÓRY NALEŻY ODESŁAĆ PRODUKTY.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Senko s.c.
ul. 11 Listopada 3
36-100 Kolbuszowa
[email protected]Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ...................... zawartej dnia ................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi: ………………………… …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty: ……………… zł. (słownie:…………………………………..……………………………………….. ……………………………) przelewem na konto bankowe nr:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Właściciel konta bankowego: ………………………………………………………………..............................

Adres właściciela konta bankowego: ……………………………………………………...................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

}